Izjava o pristupačnosti

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni https://ustanovazanjegu-ka.hr i njegovim pridruženim poddomenama.

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Prilagodbom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2021. godine te postavljanjem One Click Accessibility dodatka za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

PRIPREMA IZJAVE OD DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 21.09.2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s direktivom (EU) 2016/2102 europskog parlamenta i Vijeća i pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije EU 2018/1523 11. 10. 2018.

Izradom i prilagodbom nove web stranice, izjava o digitalnoj pristupačnosti revidirana je 12. prosinca 2021. godine.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene pregledom i procjenom sadržaja i programskog koda Ustanove.

Ustanova će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ustanovu. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ustanove korisnici mogu uputiti putem:

elektroničke pošte: info@ustanovazanjegu-ka.hr

telefonom na broj: +385 47 411 279

poštom na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, za službenika za informiranje.

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Za nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt: Povjerenik za informiranje

Adresa: Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4609 041

Fax: +385 1 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

URL: www.pristupinfo.hr

Skip to content