Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

Krešimir Lišnjić, dipl. ing. strojarstva – predsjednik

Nataša Petrak, struč. spec. oec. – član

Ivan Kušan, dr. med. specijalist kliničke radiologije – član

Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije – član

Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva – član

Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće se sastoji od pet članova i čine ga predstavnici Osnivača (predsjednik i dva člana) i radnika (dva člana).

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut uz suglasnost osnivača,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi program rada i razvoja Ustanove,
 • nadzire izvršenje programa rada i razvoja Ustanove,
 • donosi financijski plan i završni račun Ustanove,
 • analizira financijsko poslovanje Ustanove najmanje jedanput mjesečno,
 • u slučaju gubitka u poslovanju zdravstvene ustanove bez odgađanja obavještava osnivača,
 • predlaže osnivau promjenu ili proirenje djelatnosti,
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odluuje o pojedinim pravima radnika,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • donosi cjenik usluga koje nisu propisane odlukama Zavoda,
 • odlučuje o raspodjeli o raspodjeli viška financijskih sredstava,
 • odlučuje o pitanjima predviđenim opim aktima Ustanove,
 • odluuje o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju imovine odnosno nabavi roba, radova i usluga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna (bez PDV-a),
 • odluuje uz suglasnost ovlaštenog tijela osnivača o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju imovine odnosno o nabavi roba, radova i usluga čija vrijednost prelazi 400.000,00 kuna (bez PDV-a),
 • odlučuje zaključivanju godišnjih ugovora sa Zavodom,
 • predlaže ravnatelju rjeenja pojedinih pitanja znaajna za organizaciju rada i poslovanjaUstanove,
 • nadzire izvrenje programa rada i razvoja Ustanove,
 • imenuje i razjeava ravnatelja Ustanove,
 • imenuje ovlatene predstavnike Ustanove kao naruitelja u postupku javne nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednosti veća od 200.000,00 kn (bez PDV-a).
Skip to content