Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac na temelju članka 27. Statuta Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac županije objavljuje

NATJEČAJ za prijam pripravnika

I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

1. Fizioterapeutski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj Uvjeti: Fizioterapeutski tehničar/tehničarka ( SSS)

II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.
Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

IV
Rok za podnošenje prijave: od 07. 09.2020. do 14.09.2020.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html i https://branitelji.gov.hr/ .

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac. Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici http://www.ustanovazanjegu- ka.hr/, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

page1image13363136 page1image13357376

Skip to content