Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac na temelju članka 27. Statuta Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac županije objavljuje

Natječaj za prijam pripravnika

                                                                    I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

  1. Fizioterapeutski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

            Uvjeti: Fizioterapeutski tehničar/tehničarka

                                                                    II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U postupku odabira kandidata uzet će se u obzir kandidati koji su ranije završili obrazovanje, koji su završili obrazovanje u propisanom roku, te u slučaju jednakog trajanja obrazovanja kod dva ili vise kandidata prosjek ocjena postignut tijekom školovanja.

                                                                    III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik svjedodžbi sva četiri razreda i završnog ispita, dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja i  uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

                                                                    IV

Rok za podnošenje prijave: od 26. 5.2022. do 2.6.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

                                                                    V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/ .

                                                                    VI

Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke  isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac. Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici www.ustanovazanjegu-ka.hr , u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content