Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem članka 27. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– medicinske sestre/tehničara, četiri izvršitelja na određeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje + porodiljni dopust

UVJETI: med.sestra/tehničar – završena srednja medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, položen vozački ispit “B” kategorije.
UVJETI: za medicinsku sestru/ tehničara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina: med.sestra/tehničar – završena srednja medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit “B” kategorije.

Probni rad 1 mjesec. Rad na terenu, na području Karlovačke županije.

Rok za podnošenje ponuda je od 25. 08. 2020. do 01. 09. 2020. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad (licencu)- preslik, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja i preslik vozačke dozvole.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/ .

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac. Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici http://www.ustanova- ka.pondi.hr/, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Skip to content