Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem članka 28. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

– za prijam u radni odnos prvostupnika/ ce fizioterapije, jednog izvršitelja na određeno vrijeme /zamjena, jedan mjesec/.

UVJETI: fizioterapeutska/i tehničarka/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad i vozački ispit “B” kategorije, poznavanje rada na računalu

Radni odnos zasniva se uz uvjet probnog rada u trajanju od 8 dana. Rad na terenu, na području Karlovačke županije.

Rok za podnošenje ponuda je od 13.3. 2020. do 20.3.2020.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad (licencu) – preslik i elektronski ispis- potvrda o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/ .

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac. Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici http://www.ustanova-ka.pondi.hr/, u roku od 30 dana od dana isteka roka zapodnošenje ponuda.

—————-

Skip to content