Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem članka 28. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

UVJETI: med.sestra/tehničar – završena srednja medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit “B” kategorije.

UVJETI: za medicinsku sestru/ tehničara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina: med.sestra/tehničar – završena srednja medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit “B” kategorije.

Probni rad 2 mjeseca. Rad na terenu, na području Karlovačke županije. Rad u dvije smjene, vikendom i blagdanom.

Rok za podnošenje ponuda je od 14.9.2023. do 21.9.2023. odnosno do popunjenja radnog mjesta.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o državljanstvu (domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),  uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad (licencu) – preslik, elektronski ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ne stariju od 1 mjeseca od dana objave ovog natječaja i preslik vozačke dozvole.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/ .

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac  jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici https://ustanovazanjegu-ka.hr/, u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content