Na temelju članka 27. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac raspisuje

Natječaj za prijem u radni odnos:

– medicinske sestre/tehničara,  jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

UVJETI:

  • medicinska sestra/tehničar – završena srednja medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit “B” kategorije.
  • medicinska sestra/ tehničar sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina – završena srednja medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit “B” kategorije.

Radni odnos zasniva se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Rad na terenu, na području Karlovačke županije.

Rok za podnošenje ponuda je od 30.06.2022. do 08.07.2022.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),  uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad (licencu)- preslik, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ne stariju od 1 mjeseca od dana objave ovog natječaja i preslik vozačke dozvole.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/ .

Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke  isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici www.ustanovazanjegu-ka.hr,  u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content